Afdrukken
Geschreven door Els Michiels Els Michiels
Categorie: activiteiten activiteiten
Gepubliceerd: 25 oktober 2018 25 oktober 2018
Hits: 14340 14340

Weekend ‘waardig leven, over werk’ op 20 en 21 oktober in Gent

Tien kajotters kwamen samen om te brainstormen over de volgende symbolische actie in het weekend van 17 en 18 november.

Zien – Oordelen – Handelen

J, 31j.: Al mijn vrienden kunnen een huis kopen of op reis gaan. Ik zit daar maar te wachten op weer een nieuwe job. Het is moeilijk om zo niet in een sociaal isolement te komen.

L, 30j.: Ik moet echt veel tijd steken in mijn administratie: de ene maand houden ze wel bedrijfsvoorheffing af, de andere maand niet. Ik heb daarvoor gebeld, maar ik heb geen houvast. Het is echt moeilijk om er wijs uit te geraken.

Zien

We hernamen onze bestaande analyses van precair werk. Wat komt vaak terug?

Wat zijn de gevolgen op ons leven?

Vaststellingen


Oordelen

Oorzaken

Beleid en werkgevers

Invloed vanuit de omgeving

De mens zelf

Internationale invloed

Gevolgen

Onze referenties

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)

... is een verklaring die is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (10 december 1948), om de basisrechten van de mens, ook wel grondrechten, te omschrijven.

Artikel 23

  1. Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.
  2. Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.
  3. Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld.
  4. Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.

Artikel 24

Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon.

De Belgische grondwet

Artikel 23

Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. [...]

Die rechten omvatten inzonderheid :

  1. het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen;
  2. het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand;
  3. het recht op een behoorlijke huisvesting;
  4. het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu;
  5. het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing;
  6. het recht op gezinsbijslagen.

De behoeftenpiramide van Maslow

Piramide van Maslow
Bron: https://mariekefreriks.wordpress.com/2013/11/29/de-piramide-van-maslow-en-reclame/

Christelijke waarden

Onze dromen


Handelen: geen woorden maar daden!

Wat staat onze dromen in de weg?

Wat kan ons helpen onze dromen te bereiken? Eisen en voorstellen

Wie kan ons helpen onze dromen te bereiken?

Wie zijn onze medestanders?

Wie moet onze boodschap zeker horen om er iets aan de kunnen veranderen?

Hoe kunnen we onze boodschap overmaken?