Artikelindex

Weekend ‘waardig leven, over werk’ op 20 en 21 oktober in Gent

Tien kajotters kwamen samen om te brainstormen over de volgende symbolische actie in het weekend van 17 en 18 november.

Zien – Oordelen – Handelen

J, 31j.: Al mijn vrienden kunnen een huis kopen of op reis gaan. Ik zit daar maar te wachten op weer een nieuwe job. Het is moeilijk om zo niet in een sociaal isolement te komen.

L, 30j.: Ik moet echt veel tijd steken in mijn administratie: de ene maand houden ze wel bedrijfsvoorheffing af, de andere maand niet. Ik heb daarvoor gebeld, maar ik heb geen houvast. Het is echt moeilijk om er wijs uit te geraken.

Zien

We hernamen onze bestaande analyses van precair werk. Wat komt vaak terug?

 • We weten maar kort op voorhand of we moeten werken
 • We worden niet gewaardeerd voor het werk dat we doen
 • We krijgen te weinig vaste contracten en te veel valse beloftes

Wat zijn de gevolgen op ons leven?

 • Het is moeilijk om sociale contacten op te bouwen, of we raken ze kwijt. We komen terecht in een sociaal isolement en krijgen een ‘stempel’
 • We zitten in financiële onzekerheid als gevolg van de onzekere contracten: we kunnen geen auto kopen, geen huis huren. We hebben het gevoel dat we stil staan en geen leven kunnen uitbouwen
 • We hebben psychische en lichamelijke klachten. We hebben stress, gevoelens van leegte, schaamte, moedeloosheid, we voelen ons afgewezen en zitten met valse hoop
 • We voelen ons een nummer, gereedschap, een werkinstrument
 • Door de onderlinge concurrentie kunnen we geen band met onze collega’s opbouwen
 • We kunnen niet plannen, we moeten altijd bereikbaar zijn, we niet kunnen ontspannen en hebben geen vrijheid
 • We hebben een aaneenschakeling van korte contracten en een ingewikkelde administratie waardoor we bepaalde rechten en uitkeringen mislopen

Vaststellingen

 • We hebben geen controle over ons eigen leven en kunnen niet groeien
 • Zijn we enkel werknemer, niet ook mens?
 • We worden niet gewaardeerd voor het werk en de ervaring die we hebben
 • We hebben het niet in de hand, we kiezen er niet voor maar moeten wel de gevolgen dragen
 • We hebben geen zekerheid, respect of waardering
 • Het is moeilijk voor ons jongeren om een vast, regelmatig leven te hebben
 • We moeten flexibel zijn en er is geen plaats voor menselijkheid
 • De periode van alleen te gaan wonen is het meest lastig
 • De gevolgen op ons leven zijn het grootst en gemeenschappelijk

Oordelen

Oorzaken

Beleid en werkgevers

 • Voor het bedrijf is geld verdienen belangrijker dan de mens, het is winst versus mens
 • Het is een bewust beleid in functie van de bedrijven en de winst, niet voor de arbeiders
 • De overheid is meer bezig met het systeem dan met de gevolgen ervan op ons leven
 • De wetgeving is te makkelijk te omzeilen: achterpoortjes
 • Sociale rechten waarvoor we hebben gevochten worden afgebouwd
 • Er zijn weinig goede jobs voor jongeren die net van school komen

Invloed vanuit de omgeving

 • Er is een sociale druk om te gaan samenwonen, huis of auto kopen, kinderen te krijgen
 • Sociale media stelt hogere verwachtingen en je wordt geconfronteerd met zoveel dingen

De mens zelf

 • De mens is hebzuchtig
 • We worden steeds meer materialistisch en individualistisch
 • We weten niet meer waar we recht op hebben

Internationale invloed

 • Er is een enorme internationale concurrentie
 • Winstmaximalisatie en globalisering
 • Invloeden van neoliberalisme van omliggende landen in Europa

Gevolgen

 • Burn-outs en depressies, ziektes, lichamelijke klachten, de gezondheidskosten stijgen
 • Als je rondkijkt, gaat het alsmaar slechter. Bedrijven kunnen meer hun zin doen, er wordt meer en meer met interim-contracten gewerkt
 • We weten niet meer waar we terecht kunnen met problemen of vragen: bij de interim of het bedrijf?
 • Een generatie jongeren die niet meer kan instaan voor economische groei
 • De armen worden armer en de rijken worden rijker
 • Onze koopkracht daalt
 • Meerdere jobs combineren, meer druk op het gezin, meer echtscheidingen

Onze referenties

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)

... is een verklaring die is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (10 december 1948), om de basisrechten van de mens, ook wel grondrechten, te omschrijven.

Artikel 23

 1. Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.
 2. Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.
 3. Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld.
 4. Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.

Artikel 24

Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon.

De Belgische grondwet

Artikel 23

Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. [...]

Die rechten omvatten inzonderheid :

 1. het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen;
 2. het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand;
 3. het recht op een behoorlijke huisvesting;
 4. het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu;
 5. het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing;
 6. het recht op gezinsbijslagen.

De behoeftenpiramide van Maslow

Piramide van Maslow
Bron: https://mariekefreriks.wordpress.com/2013/11/29/de-piramide-van-maslow-en-reclame/

Christelijke waarden

 • gelijkwaardigheid, vrijheid, solidariteit, gelijkheid, respect, verdraagzaamheid, …

Onze dromen

 • We willen een vaste job die we graag doen, waar we gewaardeerd worden, die leuk is en ons financiële zekerheid geeft.
 • We willen een loon waarbij we geld overhouden om te kunnen leven, na onze vaste kosten, om onze hobby’s te kunnen doen.
 • We willen een job waarbij we de kans krijgen om ons te bewijzen, onze sterktes kunnen tonen, ervaring opdoen en onze identiteit ontwikkelen.
 • We willen een job waarbij we grenzen kunnen stellen zonder buiten te vliegen en waarbij onze sociale rechten gegarandeerd zijn.
 • We willen een job die ons helpt onze toekomst waar te maken zoals alleen gaan wonen, een gezin stichten, een auto kopen, een reis maken.

Handelen: geen woorden maar daden!

Wat staat onze dromen in de weg?

 • Korte contracten, interimjobs en de groei ervan
 • te weinig sociale bescherming
 • financiële onzekerheid
 • we zijn maar met 10, we moeten met meer zijn!

Wat kan ons helpen onze dromen te bereiken? Eisen en voorstellen

 • Interimcontracten afschaffen, of aan banden leggen: om ons te ontwikkelen hebben we minimumperiode nodig.
 • Een gewaarborgd en beschermd loon.
 • Meer bescherming van interimmers door de vakbond, ook stemrecht!
 • Hogere minimumlonen, inschakelingsuitkering verhogen, en sociale woningen voor jongeren onder de 25 jaar.
 • ‘Optie vast’ of niet? De VDAB moet strenger zijn op de vacatures die verschijnen.

Wie kan ons helpen onze dromen te bereiken?

 • Wij zelf, de trekkers!
 • Iedereen die aanwezig was op het weekend en die werken met interimcontracten of precair werk, en die aan deze situatie iets willen veranderen!

Wie zijn onze medestanders?

 • Andere jongeren die werken, zowel binnen als buiten KAJ
 • Andere jongerenorganisaties die hiervoor strijden:
  • ACV-jongeren, Comac, Ambrassade, JOC, CAJ, Young and United – FNV, …
  • Andere jeugdbewegingen
 • Vakbonden: ACV, ABVV, …
 • Politieke medestanders
 • Partnerorganisaties: Beweging.net, femma, Groep Intro, Arktos, …
 • Hart boven Hard
 • Oud-kajotters

Wie moet onze boodschap zeker horen om er iets aan de kunnen veranderen?

 • Kris Peeters, federale minister van Werk, de Nationale Arbeidsraad
 • Werkgevers, Federgon, UNIZO, VBO, Voka, ...
 • De publieke opinie
 • De Europese Unie

Hoe kunnen we onze boodschap overmaken?

 • We moeten met meer zijn: getuigenissen van jongeren verzamelen in videoboodschappen
 • Lancering van deze videoboodschappen op een lokaal persmoment op 16 of 17 november op verschillende locaties: West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant & Brussel, Antwerpen, Limburg
  • Aanwezige jongeren verwijzen naar onze website www.interim-actie.be, via een QR-code, waar de filmpjes zullen verschijnen met een online petitie.
 • Samenkomen in Brussel op 18 november met alle trekkers om onze boodschap over te brengen aan beleidsmakers, werkgevers en medestanders.
  • Onze verkozenen wijzen op hun verantwoordelijkheid
  • Een chique document maken van de analyse en de gevolgen
  • Iets symbolisch afgeven.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen