Artikelindex

Oordelen

Oorzaken

Beleid en werkgevers

 • Voor het bedrijf is geld verdienen belangrijker dan de mens, het is winst versus mens
 • Het is een bewust beleid in functie van de bedrijven en de winst, niet voor de arbeiders
 • De overheid is meer bezig met het systeem dan met de gevolgen ervan op ons leven
 • De wetgeving is te makkelijk te omzeilen: achterpoortjes
 • Sociale rechten waarvoor we hebben gevochten worden afgebouwd
 • Er zijn weinig goede jobs voor jongeren die net van school komen

Invloed vanuit de omgeving

 • Er is een sociale druk om te gaan samenwonen, huis of auto kopen, kinderen te krijgen
 • Sociale media stelt hogere verwachtingen en je wordt geconfronteerd met zoveel dingen

De mens zelf

 • De mens is hebzuchtig
 • We worden steeds meer materialistisch en individualistisch
 • We weten niet meer waar we recht op hebben

Internationale invloed

 • Er is een enorme internationale concurrentie
 • Winstmaximalisatie en globalisering
 • Invloeden van neoliberalisme van omliggende landen in Europa

Gevolgen

 • Burn-outs en depressies, ziektes, lichamelijke klachten, de gezondheidskosten stijgen
 • Als je rondkijkt, gaat het alsmaar slechter. Bedrijven kunnen meer hun zin doen, er wordt meer en meer met interim-contracten gewerkt
 • We weten niet meer waar we terecht kunnen met problemen of vragen: bij de interim of het bedrijf?
 • Een generatie jongeren die niet meer kan instaan voor economische groei
 • De armen worden armer en de rijken worden rijker
 • Onze koopkracht daalt
 • Meerdere jobs combineren, meer druk op het gezin, meer echtscheidingen

Onze referenties

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)

... is een verklaring die is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (10 december 1948), om de basisrechten van de mens, ook wel grondrechten, te omschrijven.

Artikel 23

 1. Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.
 2. Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.
 3. Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld.
 4. Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.

Artikel 24

Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon.

De Belgische grondwet

Artikel 23

Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. [...]

Die rechten omvatten inzonderheid :

 1. het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen;
 2. het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand;
 3. het recht op een behoorlijke huisvesting;
 4. het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu;
 5. het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing;
 6. het recht op gezinsbijslagen.

De behoeftenpiramide van Maslow

Piramide van Maslow
Bron: https://mariekefreriks.wordpress.com/2013/11/29/de-piramide-van-maslow-en-reclame/

Christelijke waarden

 • gelijkwaardigheid, vrijheid, solidariteit, gelijkheid, respect, verdraagzaamheid, …

Onze dromen

 • We willen een vaste job die we graag doen, waar we gewaardeerd worden, die leuk is en ons financiële zekerheid geeft.
 • We willen een loon waarbij we geld overhouden om te kunnen leven, na onze vaste kosten, om onze hobby’s te kunnen doen.
 • We willen een job waarbij we de kans krijgen om ons te bewijzen, onze sterktes kunnen tonen, ervaring opdoen en onze identiteit ontwikkelen.
 • We willen een job waarbij we grenzen kunnen stellen zonder buiten te vliegen en waarbij onze sociale rechten gegarandeerd zijn.
 • We willen een job die ons helpt onze toekomst waar te maken zoals alleen gaan wonen, een gezin stichten, een auto kopen, een reis maken.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen